Vedtægter

Holstebro Provsti, Viborg Stift                                                                                         

A. Ejerforhold  

§ 1.
Holstebro Kirkegårde med kapeller og krematorium ejes af Holstebro og Nørreland sogne.

Styrelse og administration

§ 2.
Bestemmelser for kirkegårdsbestyrelsen er fastsat i samarbejdsaftalen mellem Holstebro og Nørreland sogne og vedtægt for bestyrelsen af Holstebro kirkegårde og Holstebro krematorium.

§ 3.
Kirkegårdsbestyrelsens funktion er fastlagt i forretningsorden for kirkegårdsbestyrelsen ved Holstebro kirkegårde og krematorium.

Stk. 2. Kirkegårdenes, kapellernes og krematoriets daglige drift, administration, regnskabsførelse m.v. varetages af kirkegårdslederen.
Ansvar, kompetence- og arbejdsområde er nærmere præciseret i kirkegårdslederens funktions-/stillingsbeskrivelse.

Stk. 3. Kirkegårdsbestyrelsen og kirkegårdslederen udarbejder budgetforslag for det kommende år. Efter godkendelse indsendes dette sammen med det godkendte regnskab til Holstebro menighedsråd.

Stk. 4. Revision af regnskaberne - herunder løbende revision, uanmeldt eftersyn af beholdninger samt kritisk revision – foretages af provstirevisor.

Stk. 5. Kirkegårdsbestyrelsen har adresse på kirkegårdskontoret.
Kirkegårdskontoret er beliggende på Viborgvej 10, 7500 Holstebro. Hertil må alle henvendelser rettes vedr. økonomiske og administrative forhold.

Stk. 6. Kirkegårdskontoret fører belægningsplaner og kartotek over hvert gravsted indeholdende oplysning om: gravstedets plads - nummer for hver enkelt gravplads i gravstedet - navn, stilling, CPR.- nr. og dødsdag for de i hver enkelt gravplads begravede - tidspunkt for hver enkelt begravelse - til hvem, gravstedsbrevet er udstedt - tidspunktet for brugsperiodens udløb og - eventuel registrering af gravmindet.

Stk. 7. Kirkegårdskontoret fører ligeledes brændingsjournal over de i krematoriet foretagne kremeringer med angivelse af brændingsnummer, afdødes navn, CPR. nr., dødssted, dato for begravelsesmyndighedens attest og for brændingen, anbringelsessted for asken samt - i tilfælde af udlevering af asken - modtagerens navn.

Stk. 8. Kirkegårds- og krematorieprotokoller mv. føres på kirkegårdenes edb-systemer i henhold til cirkulære.
Provstens autorisation af protokollen sker ved, at provsten godkender systemet og dets anvendelse.
 
Stk.9. Kirkegårdskontoret fører kirkegårdenes regnskab.

B. Almindelige bestemmelser

§ 4.
Ved ønske om begravelse eller bisættelse rettes henvendelse til kirkegårdskontoret; begravelsesmyndighedens attest fremlægges.

Stk. 2. Begravelse, bisættelse og kremering må ikke finde sted, før begravelsesmyndighedens attest foreligger.
Begravelse eller bisættelse skal foregå senest den 8. dag efter dødsdagen, denne medregnet.

Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan kirkegårdskontoret med tilslutning fra embedslægen tillade forlængelse af denne frist.

Stk. 4. Ved højtideligheder uden gejstlig medvirken, er underskriver af "dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding" ansvarlig for handlingens afvikling. Den ansvarlige, skal fremlægge et program, for handlingsforløb og tidsramme, til godkendelse hos begravelsesmyndigheden og kirkegårdslederen.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 5.
For erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til gravpladser på kirkegårdene gælder de af Holstebro provstiudvalg fastsatte takster. Særlige bestemmelser for afdelingens benyttelse skal respekteres.
 Stk. 2. Ved første erhvervelse af et gravsted udstedes af kirkegårdskontoret et gravstedsbrev, som fremsendes til gravstedsejeren, når nedsættelsen har fundet sted. Gravstedsbrevet skal ved efterfølgende begravelse/urnenedsættelse fremsendes til kirkegårdskontoret til fornyelse af gravstedets fredningsperiode.

Stk. 3.  Reservering af gravsteder kan kun ske for 5 år af gangen med samtidig indgåelse af en ren- og vedligeholdelsesaftale. Der udstedes et gravstedsbrev og betales som ved en fornyelse udover fredningstiden.

§ 6.
Begæring om erhvervelse af gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) havde bopæl i Holstebro kommune. 
2) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til Holstebro kommune. 
I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse Holstebro provstiudvalg. 
3) havde bopæl i Holstebro kommune uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i kommunen er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter kirkegårds-
ledelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1,til at få sømmelig gravplads udlagt.

Stk. 5. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. 

Stk. 6. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan dog kun ske med kirkegårdsledelsens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkegården; beløbets størrelse skal godkendes af Holstebro Provstiudvalg.

Stk. 7. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan ikke finde sted.

§ 7.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten forlænges for samme periode som fredningstiden. 

§ 8.
Fornyelse af gravstedsretten efter en fredningsperiodes udløb, kan ikke ske for mindre end 5 år. 

§ 9.
Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsledelsens samtykke. Overdragelsen skal noteres på gravstedsbrevet.

§ 10.
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårds-kontoret herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdskontoret brev til den pågældende med påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 2 måneder efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.
Orientering herom skal gives i den i stk. 2 nævnte påmindelse.

Stk. 4 Sløjfning af gravsteder kan foretages, såfremt der anmodes skriftligt herom. 
I erhvervelsesperioden skal der betales for sløjfning af gravsteder.
Efter erhvervelsesperiodens udløb er det uden beregning.
Fjernelse af mindesten efter aftale.

Nedlæggelse og regulering

§ 11.
Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 12.
Hvor det findes fornødent under hensyn til kirkegårdenes regulering, kan kirkegårdenes ledelse, uden at gravstedsbrugeren har krav på erstatning derfor, foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage sådanne eller del deraf, når fredningsperioden, regnet fra den seneste stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, er udløbet.

Gravstedernes indhegning

§ 13.
Gravstederne må ikke uden kirkegårdsledelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn.
 
Stk. 2 Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitter, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige, på foranstaltning af ejerne af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter kirkegårdsledelsens beslutning og med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 14.
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdsledelsen forlange den beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Bestående beplantninger og træer af æstetisk værdi i kirkegårdsanlægget, må ikke uden provstiudvalgets godkendelse fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet.

Gravminder

§ 15.
Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Kirkegårdsledelsen påser, at der ikke anbringes gravminder som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af kirkegårdsledelsen med provstiudvalgtes godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for Ministeriet for Ligestilling og Kirke gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Kirkegårdsledelsen påser, at mindesten, som enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller har kulturhistorisk interesse, ikke fjernes fra kirkegården, jfr. dog bestemmelsen i § 10, stk. 3. Hvor flytning er nødvendig, skal mindestenen anbringes et andet sted på kirkegården.

Stk. 4. På kirkegårdsledelsens begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 16.
Gravstedsbrugerne er pligtige til at ren- og vedligeholde gravstederne med mindesmærker, beplantning m.v., således at gravstederne til enhver tid er i sømmelig og velplejet stand og fri for ukrudt. Efter hver begravelse eller urnenedsættelse skal gravstedsbrugeren lade gravstedet istandsætte og tilplante.

Stk. 2. Det påhviler kirkegårdsledelsen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsledelsen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling efter gældende takster.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller det fastsatte beløb ikke betales, skal kirkegårdsledelsen ved brev pålægge indehaverne af gravstedsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 14 dage.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsledelsen ved anbefalet brev lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. 

Stk. 6.  Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for Holstebro kommune, må ikke sløjfes uden provstiudvalgets godkendelse, medmindre indehaveren af gravstedsretten skriftligt har fremsat begæring herom. 
jfr. cirkulæreskrivelse om arbejdet med registrering af gravminder

§ 17.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk. (Ejerens egen forsikring?)

§ 18.
Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter provstiudvalgets takster.

Stk. 2.  Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling af et engangsbeløb til stiftet. Taksten fastsættes af Holstebro provstiudvalg. 

Stk. 3.  Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Holstebro provstiudvalg.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 19.
Fredningstiden for kistegrave er indeværende år samt 20 år.
Fredningstiden for børn indtil 3 års alderen er indeværende år samt 10 år.
 
§ 20.
En gravplads for en voksen skal være mindst 2,50 x 1,25 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Gravsætning i dobbelt dybde kan kun ske undtagelsesvis og efter nærmere aftale med kirkegårdsledelsen. 

Stk. 3.  Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdsledelsens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 21.
Kister til begravelse må ikke helt eller delvis være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale. Plastikindsats og plastikposer må ikke anvendes.
Anvendes egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Kister skal godkendes af kirkegårdsledelsen. 

§ 22.
Ligflytning kan kun finde sted i ganske særlige tilfælde med stiftets tilladelse efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 23.
Fredningstiden for urnegrave er indeværende år samt 10 år. 

§ 24.
Et urnegravsted skal være mindst 1x1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 25.
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsledelsen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Taksten fastsættes af Holstebro Provstiudvalget.

§ 26.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdsledelsen efter de derom gældende bestemmelser.

Øvrige bestemmelser

§ 27.
Såfremt der på kirkegårdene findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i bestemmelser for området. 

§ 28.
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegårdene kan finde sted på alle hverdage og på lørdage efter forudgående aftale.

C. Ordensbestemmelser

§ 30.
Kirkegårdene er indviede steder, hvor der skal være orden og fred.

Intet erhvervsmæssigt arbejde må udføres på kirkegårdene og gravstederne på søn- og helligdage.

Kirkegårdene tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. Affald skal anbringes i de dertil opstillede affaldscontainer. 

5. Kirkegårdenes diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

6.    Kirkegårdenes låger skal holdes lukkede.

8.    Hunde skal føres i snor.

9.    Kørsel på kirkegårdene må - bortset fra kørsel til og fra parkeringspladser – kun
foregå efter særlig tilladelse og anvisning. 

10. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdenes ejendom og må ikke flyttes eller
fjernes.

11.    Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

12. Anvendelse af lys på gravstederne: Af hensyn til brandfare må kun anvendes levende lys i dertil egnede beholdere. Brug af elektrisk belysning og solceller lamper er ikke tilladt.

13.    Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsledelsens samtykke.

14. Kirkegårdslederen er forpligtet til, at påtale enhver krænkelse af kirkegårdenes 
 orden og fred, samt indberette krænkelse af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.

Takster

Takster vedrørende 1) Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.   2) Gravning og tilkastning af grave.   3) Renholdelse af gravsteder.   4) Vedligeholdelse af gravsteder fastsættes af provstiudvalget.

Takster der ikke fastsættes af provstiudvalget kostprisberegnes af kirkegårdsledelsen og godkendes af provstiudvalget.

Taksterne reguleres hvert år den 1. oktober.


Godkendt af kirkegårdsbestyrelsen den 20. november 2012 

_____________________________________________
        Jane Gram Thomsen
              formandGodkendt af Holstebro provstiudvalg den 21. januar 2013


______________________________________________
        Holstebro provsti
        Niels Arne Christensen
        provst